Usluge zastupanja
Advokatske kancelarije Bilić - Advokat Sarajevo

1.Zastupanje u krivičnim postupcima
2. Zastupanje u prekršajnim i disciplinskim postupcima
3.Zastupanje i sačinjavanje apelacija i predstavki pred Ustavnim sudom BIH i Europskim sudom za zaštitu ljudskih prava i sloboda
4.Zastupanje u svim vrstama parničnih postupaka

  • a) Zastupanje u postupcima za naplatu potraživanja
  • b) Zastupanje u postupcima za naknadu štete
  • c) Zastupanje u radnim sporovima
  • d) Zastupanje u brakorazvodnim parnicama, parnicama za poništenje braka i parnicama radi utvrđivanja očinstva
  • e) Zastupanje u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa
  • f) Zastupanje u sudskim izvšnim postupcima

5. Zastupanje u vanparničnim postupcima
6.Zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima
7.Zastupanje u postupcima likvidacije i stečaja
8.Zastupanje u zemljišnoknjižnim postupcima
9. Zastupanje u postupcima osnivanja privrednih društava, udruženja i fondacija
10. Pružamo usluge pribavljanja radnih i boravišnih dozvola za strance, te rješavanje statusnih pitanja